Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Külaliikumine ja kohaliku elu edendamine

Kõige rohkem osalevad eestimaalased vabatahtlikena kohaliku elu edendamises (38% vabatahtlikest). Üldjuhul on maapiirkondade inimesed aktiivsemad kui linnarahvas. Oma kodukohas vabatahtlikuna tegutsemine on suurepärane võimalus tagada parem elukeskkond iseendale, piirkonnale kui ka järeltulevatele põlvedele.

Vabatahtlike tegevustena võib siin loetleda:

  • küla- või linnaosaseltside tegevuse korraldamine;
  • kodukandi elu sisukamaks muutvate ürituste ja projektide elluviimine (nt. linnaosapäevad);
  • ühistel talgutel osalemine (nt. külamaja või kodukandi ümbruse korrastamiseks);
  • kaasa rääkimine kohalikku elu puudutavates otsustes (nt. kodanike esindajatena omavalitsuse töögruppides ja komisjonides osalemine, arengukavade koostamises osalemine).

    Külavanemate koosolek Avinurme vallas. Foto: Aare Hindremäe
    Külavanemate koosolek Avinurme vallas. Foto: Aare Hindremäe

MTÜ Eesti Külaliikumisel Kodukant on suur roll selles, et inimestel on tekkinud huvi ja tahe oma kodukandis vabatahtlikuna kaasa mõelda ja kaasa lüüa. Liikumine Kodukant on läbi aastate ergutanud ja toetanud külaseltside ja külavanemate tegevust ning kaasanud tuhandeid maapiirkondade elanikke aktiivselt osalema kohaliku elu edendamises.

Mitmes Eesti suuremas linnas (nt. Tallinn, Tartu) on loodud linnaosaseltse, mis sarnaselt külaseltsidele soovivad linnakeskkonnas inimestes kogukonnatunnet kujundada ning ühiselt piirkonna elukeskkonda paremaks muuta.

Viimaste aastate jooksul on Eestis tekkinud mitmeid  (Järva-, Jõgeva-, Lääne-, Viljandi- ja Pärnumaal). Vabatahtlike keskuste eesmärgiks on teavitada inimesi vabatahtlikus tegevuses osalemise võimalustest ning ergutada neid kodukohas vabatahtlikuks hakkama.

Talgud Metsanurmel
Talgud Metsanurmel

Märkimata ei saa jätta Teeme Ära talgupäevi, mille raames korraldatakse igal aastal üle Eesti sadu heakorra- ja mõttetalgud, mis on andnud tõuke paljudeks kestlikeks kohalike vabatahtlike ettevõtmisteks.

Kuidas riik toetab?

Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakond tegeleb kodanikuühiskonna arendamise, sealhulgas vabatahtliku tegevuse valdkonna edendamise ja toetamisega. Peamised eesmärgid ja tegevused selleks on kirjas kodanikuühiskonna arengukavas

Loodud on Kodanikuühiskonna Sihtkapital, mis rahastab erinevaid kohalikke algatusi ja vabaühenduste tegevust. Projektides on võimalik näidata vabatahtliku töö panust omafinantseeringuna. Kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö edendamiseks kohalikul tasandil on mõeldud kohaliku omaalgatuse programm.

Põllumajandusministeerium soodustab vabatahtlikku tegevust ja kohalikke algatusi maaelu arengu valdkonnas. Hästi toimiv süsteem on üle Eesti tegutsevad Leader tegevusgrupid, kus erinevate sektorite esindajad on koostanud piirkondlikud strateegiad, millest lähtuvalt nad rahastavad kohalike seltside ja ühingute ettevõtmisi. Siingi on projektides võimalik näidata vabatahtlikku tööd omaosalusena.