Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Noorsootöö

Laste ja noorte heaks pühendab oma aega ja energiat suur hulk vabatahtlikke: 23 % vabatahtlikest tegeleb noorsootööga ning töötab lastega. Sealjuures on ka noored ise väga aktiivsed vabatahtlikud nii erinevaid noortealgatusi korraldades kui ka enda huvide eest seismisel.

Vabatahtlike tegevustena võib loetleda:

 • laste ja noorte vaba aja sisustamine (nt laagrite, matkade korraldamine, huviringide läbiviimine);

  Lapsed joonistamas. Foto: Kristel Aija
  Lapsed joonistamas. Foto: Kristel Aija
 • ürituste korraldamine (nt noortekonverentsid, spordivõistlused);
 • noorte juhendamine ja koolitamine (nt mentorlus, noorelt noorele töötoad);
 • noortealgatuste ja noorteprojektide elluviimine;
 • teadlikkuse tõstmine ja teavitustöö (nt sotsiaalkampaaniate korraldamine, infotunnid);
 • laste ja noorte huvide kaitsmine (nt poliitika kujundamine, osalemine noortevolikogude töös)

Eestis on palju erinevaid ühinguid, mis pakuvad noortele põnevaid ja arendavaid kaasalöömise ja proovilepanemise võimalusi. Lapsi ja noori juhendavad sajad vabatahtlikud rühmajuhid. Vabatahtlike tegevusele tuginevad ja tuhandeid noori kaasavad üle-eestilised noorteühendused on näiteks , Eesti Gaidide LiitNoorteühing Eesti 4HNoored Kotkad ja Kodutütred. Põnevaid tegevusi ja asiseid kogemusi saavad noored Tartust Teaduskeskusest AHHAA, kus kaasatakse vabatahtlikke giidideks ja töötubade läbiviijateks.

Igas Eesti maakonnas tegutsevad avatud noortekeskused, mis pakuvad lastele ja noortele mitmekesiseid vaba aja veetmise võimalusi. Vabatahtlikud aitavad noortekeskustes korraldada üritusi, viia läbi huviringe ning erinevaid noortele suunatud projekte. Noorte rahvusvahelist vabatahtlikku tegevust korraldavad Eestis näiteks EstYES ja Continuous Action.

Laste huvikaitse ja laste õiguste alase kodanikuharidusega tegeleb Eesti Lastekaitse Liit, kus oluline roll on vabatahtlikel piirkonna koordinaatoritel. Tegusaid noori ühendavad ja noorte huvisid esindavad Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Noorteühenduste Liit. Kohalikul tasandil osalevad noored vabatahtlikena noortevolikogude töös.

Kuidas riik toetab?

Vabatahtlikkus on noorsootöö alustalasid.  Haridus- ja teadusministeerium toetab ja arendab vabatahtlikku tegevust noortevaldkonnas järgnevalt:

 • Hasartmängumaksu nõukogu kaudu toetakse erinevaid üritusi ja projekte;
 • konkreetsed vabatahtliku teenistuse võimalused (Euroopa Solidaarsuskorpus);
 • noorsootöö korraldajaid toetatakse kaudu rahaliselt, et nad saaksid pakkuda noortele vabatahtliku tegevuse võimalusi;
 • teadmiste jagamine, kuidas kaasata ja juhendada vabatahtlikke (SA Archimedes Noorteagentuuri kaudu, Euroopa Sotsiaalfondi toetusel);

Noortevaldkonna arengukava elluviimise ja vabatahtliku tegevuse arendamise eest vastutab Eesti Noorsootöö Keskus. Euroopa Vabatahtliku Teenistuse ja noorsootöö kvaliteedi programmi elluviimist korraldab SA Archimedes Noorteagentuur.

Sotsiaalministeerium
 kaasab laste ja noorte huvide eest seisvaid organisatsioone valdkondlike arengukavade ja strateegiate koostamisse ning toetab ühinguid  kaudu.

Kaitseministeerium toetab rahaliselt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevust, ellu viiakse Kaitseliidu eriorganisatsioonide arengukava.