Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Tervishoid

Vabatahtlik tegevus tervise valdkonnas hõlmab nii tervislike eluviiside propageerimisthaigete ja nende pereliikmete nõustamist ja toetamist kui ka sihipärast tööd erinevate haiguste ennetamiseks. Sageli panustavad inimesed vabatahtlikuna tervishoiu valdkonnas oma erialasete oskuste ja teadmistega, näiteks viivad arstid, psühholoogid või teised spetsialistid läbi tasuta koolitusi ja aitavad koostada teavitusmaterjale. Tervishoiu valdkonnas tegutseb 10% vabatahtlikest.

Vabatahtlike tegevustena võib nimetada:

  • nõustamine ja koolitamine (nt. terviseteemalised loengud eakatele, seksuaalhariduse teemalised töötoad noortele, juriidiline nõustamine patsientide õiguste osas, eneseabirühmad);
  • teavitustöö (nt. tervisepäevade- ja teemanädalate korraldamine, sotsiaalkampaaniate läbiviimine, trükiste ja käsiraamatute koostamine ja jagamine, kodulehekülje kujundamine ja haldamine, projektide kirjutamine ja elluviimine);
  • seminaride, konverentside ja laagrite korraldamine (nt. perelaager sama haigust põdevate laste peredele, haiguse ennetust ja ravivõimalusi tutvustava konverentsi korralduses abistamine);
  • heategevuskampaaniate korraldamine (nt. annetuste kogumine haiglatele aparatuuri või haigetele ravivahendite soetamiseks, heategevuskontserdid, meediatöö, plakatite kujundamine);
  • esmaabi pakkumine (nt. avalikel üritustel, suurõnnetuste korral);
  • nõukogu või juhatuse töös osalemine (nt. patsiendiorganisatsiooni tegevuses);
  • eestkoste (nt. patsientide või arstide õiguste eest seismine, arvamuslugude kirjutamine, haiguste ennetusprogrammide väljatöötamises osalemine)

Pikaajaliste traditsioonidega tervishoiuvaldkonnas vabatahtlikke kaasav organisatsioon on Eesti Punane Rist. Iga Eesti piirkonnas tegutseva Punase Risti seltsides on kahte tüüpi vabatahtlikke: noored, kes pakuvad eakaaslastele esmaabikoolitusi ning viivad ellu terviseedendus- ja heategevusprojekte ning täiskasvanute õnnetuseks valmisoleku rühmad, kes tulevad appi eriolukordades.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ja Tallinna Lastehaigla Toetusfondi tegevuses on vabatahtlikel oluline roll. Nad aitavad koguda annetusi, korraldada heategevuskampaaniaid ning tutvustada fondi tegevust.

Eesti AIDS-i Tugikeskus kaasab noori vabatahtlikke, kes aitavad läbi viia seminare ja koolitusi, aitavad kaasa projektitegevustes ning osalevad erinevatel üritustel, et inimesi HIV-i ja AIDS-iga seonduvatest ohtudest teavitada. Eesti Seksuaaltervise Liit on koolitanud noori vabatahtlikke, kes viivad läbi seksuaalkasvatuse teemalisi loenguid oma eakaaslaste seas. Terve Eesti Sihtasutus edendab koostöös tööandjatega elanike tervisekäitumist, vabatahtlikud aitavad kaasa näiteks kommunikatsioonitegevustes.

Mitmed patsiendiorganisatsioonid (nt. Eesti Vähiliit) kaasavad vabatahtlikke teavitus- ja heategevusürituste korraldamisse, aga ka ühingu igapäevaste tegevuste elluviimisse (nt. kodulehe toimetajatena). Vabatahtlike eestvedamisel tegutsevad paljud erialaseltsid, nt. Eesti Perearstide SeltsEesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, kus vabatahtlikel on oluline roll oma eriala inimeste huvide eest seismisel. Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit korraldab igal aastal Pardirallit, mille läbiviimisse kaasatakse ligikaudu 200 vabatahtlikku. Pardiralli eesmärgiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda ning kutsuda ettevõtteid ja eraisikuid üles andma oma panust nende abistamiseks.

Kuidas riik toetab?

Sotsiaalministeerium toetab vabatahtlikku tegevust tervishoiuvaldkonnas peamiselt  projektide kaudu. Vabatahtlike algatuse ja tegevuse toetamist näeb ette Rahvastiku tervise arengukava aastani 2020.