Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtlikkus ja faktid

Eesti viimane vabatahtliku tegevuse uuring valmis 2013. aastal ning peatselt on oodata uut. Vabatahtlikega tegelevad ühendused ning huvikaitseteemade eestvedajad ootavad uusi andmeid pikkisilmi, sest kui kaua sa vanade andmete peal ikka liugu lased.

Ühtse ja pidevalt uueneva faktibaasi (mitte)olemasolu on probleemiks Euroopas laiemalt, sest ühtseid uuringuid väga palju tehtud ei ole ning eri maade infot on keeruline kõrvutada.

Seetõttu on tihtipeale mõnd teemat eest vedades argumentidena kasutada vaid üksikuid infokilde, toetutakse taustaandmetena vanavõitu uuringuandmetele või peegeldatakse kitsa piirkonna või valdkonna uuringutulemusi laiema piirkonna või valdkonna peale. Teinekord kasutatakse oma väidete tõestamiseks üksikuid toimivaid näited.

Võimalusi jooksvalt andmeid koguda on napilt. Milles siis asi ning mida teha, et meie käsutusse jõuaksid sisukamad andmed?

Kui vabatahtlikku tegevust uuritakse, küsitakse enamasti inimeste endi käest nende harjumuste kohta vabatahtlikuna, kuid harvemini küsitakse ühenduste vabatahtlike kaasamise kogemuse kohta.

Mida võiks küsida inimestelt

 • Milliseid (erinevaid) vabatahtlikke tegevusi oled sa aasta jooksul teinud? Kui mitmes erinevas organisatsioonis?
 • Mis tüüpi tegevusi sa vabatahtlikuna teed?
 • Kui sa oled juba varasematel aastatel olnud vabatahtlik, siis kas sa võtsid endale käesoleval aastal vabatahtlikuna lisaülesanded? Või kas sa lõpetasid ühe rolli ja alustasid vabatahtlikuna mõnes teises rollis või organisatsioonis? Kui jah, siis miks?
 • Kas sinu vabatahtlik tegevus seisneb pigem ühepäevastes üritustes või on hooajaline (näiteks jõulude või mõne ürituse ajal)?
 • Kui sa töötad enamasti ühepäevaste vabatahtlike projektidega, siis:
  1. Kas sa lähed vabatahtlikuks tagasi sama ühenduse/projekti juurde või sa valid iga kord erineva võimaluse?
  2. Kui sa oled osalenud ühepärasel üritusel vabatahtlikuna, kas sind on otsesõnu kutsutud ühinema ühenduse regulaarsete vabatahtlike tegevustega?
 • Kui sa tegeled regulaarselt ühes vabatahtliku rollis, siis miks sa selles rollis püsid ja tahad püsida?
 • Kas sinu jaoks on vabatahtlikuna vahet, kas kaasjaks on mittetulundusühendus, avaliku sektori asutus või ettevõte?
 • Kas sa võtad vabatahtlikuna tegutsedes kaasa ka oma pereliikmeid? Keda ja millises vanuses?
 • Kas sa võtad vabatahtlikuna tegutsedes kaasa oma sõpru? Millises vanuses?
 • Kui oled käesoleva aasta jooksul lõpetanud vabatahtlikuna tegutsemise siis miks?
 • Mis sa arvad, miks ühendused üldse kaasavad vabatahtlikke?
 • Kas vabatahtlikuks olemine on aidanud sind tööalases elus? Kuidas?
 • Kas ja mis on sinu meelest vabatahtliku tegevuse osas muutunud viimase 10 aasta jooksul?
 • Kas on selliseid valdkondi, kus sa tahaksid olla vabatahtlik, kuid mingil põhjusel ei ole saanud, pääsenud, sobinud? Millised need valdkonnad on?
 • Kui sa annaksid ühendusele ühe nõuande, kuidas ühenduses vabatahtlike kaasamist paremini korralda, mis see siis oleks?

Mida võiks küsida ühendustelt 

 • Kuipalju on palgalisi töötajaid ja kuipalju vabatahtlikke?
 • Mida vabatahtlikud ühenduses täpselt teevad?
 • Milline on teie ühenduses vabatahtlike ealine, sooline ja hariduslik jaotus ning millised on korrelatsioonid (näiteks kui palju on teie ühenduses üle 40-aastaseid kõrgharitud inimesi vs üle 40-aastaseid kesk- või kutseharidusega inimesi)?
 • Kuipalju vabatahtlikke on teie juures vabatahtlikud esmakordselt ning kui palju inimesi on teie juures vabatahtlikena mitmekordselt/pikaajaliselt?
 • Kui palju on teie ühenduses vabatahtlikke, kes pakuvad oma oskusi pro bono (ehk jagavad vabatahtlikuna ametialaseid oskusi) ning kuipalju on neid inimesi, kes täidavad vabatahtlikuna hoopis erinevat rolli nende haridusest ja tööülesannetest?
 • Kas sinu ühenduse kodulehel on leitav asjakohane info vabatahtliku tegevuse võimaluste kohta ühenduses (kuidas vabatahtlikuks saada, vabatahtliku tegevuse rollid jne)? Kui ei ole, siis miks?
 • Kas sa näed erisust vabatahtlikku tegevuse arengute osas linna- ja maapiirkonnas?
 • Millised on kõige suuremad takistused kaasata ühendusse (rohkem) vabatahtlikke?

Loomulikult tuleks küsimusi kohendada sedasi, et neid saaks uuringus statistiliselt kasutada.  Sisukamad andmeid aitaksid vabatahtlike kaasajatel ning vabatahtliku valdkonna eestvedajatel hinnata tõhusamalt vabatahtliku tegevuse tervist ning planeerida edasisi arengutegevusi.

Kirja pannud Anu Viltrop

Tagasi nimekirja