Otsi kodulehelt
Sulge otsing

Vabatahtliku töö portfoolio kui integratsiooni võimalikke võtmetegureid

Hetk Eestis toimunud lõpuseminarilt
Hetk Eestis toimunud lõpuseminarilt

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) on viinud koos projektipartnerite Helsingi Ülikooli Palmenia elukestva õppe keskuse ja Taani Aalborgi piirkonna vabatahtlike keskusega ellu projekti „Vabatahtliku töö* portfoolio kui võti integratsioonini“ (inglise keeles „Voluntary Work Portfolio as a Pathway to Integration“). Projektist ja selle raames valminud sisserändajatele mõeldud vabatahtliku töö portfooliost räägib lähemalt MISA rakenduskeskuse juht ja Eesti projektijuht Martin Eber.

„Projekti „Vabatahtliku töö portfoolio kui võti integratsioonini“ on Põhjamaade Ministrite Nõukogu programmi Nordplus Adult koostööprojekt, mille algataja riigiks on Soome. Projekti eesmärgid võib laias plaanis jagada kaheks: koostöö ja kogemuste jagamine kolme projektipartneri vahel ning abimaterjali koostamine sisserändajatest vabatahtlikele,“ tutvustas projekti Martin Eber. Eber lisab, et kolmel  partnerriigil – Soomel, Taanil ja Eestil – on üsna erinev ajalootaust ja kogemus sisserändajate integreerimisel ühiskonda ning erinev on ka vabatahtliku töö kogemus. Samal ajal on olemas aga ühine huvi kasutada olemasolevat teadmist ühiskonna arendamiseks ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele kaasaaitamiseks.

Eberi sõnul on vabatahtlik töö hea võimalus saada aimu ühiskonna toimimisest, võtta selles ühiskonnas aktiivselt osa, laiendada suhtlusringi ning parandada seejuures oma tööhõive võimalusi. „Projekti mõte on teadvustada sisserändajatele vabatahtlikku tööd kui mitteformaalset õpikeskkonda – võimalust luua uusi tutvusi ja suurendada oma sotsiaalset kaasatust. Selleks, et inimesed saaksid kaardistada enda arengut vabatahtlikut tööd tehes, loodi projektipartnerite poolt abimaterjal ehk portfoolio. Tegu on sarnase suunitlusega dokumendiga, mis on varasemalt koostatud Leonardo da Vinci elukestva õppe programmi „ Assessing Voluntary Experience in a Professional Perspective“ (AVE) raames, kus loodi vabatahtliku töö portfoolio täiskasvanutele,“ kommenteeeis ta.

„Antud projekt keskendus konkreetsemalt sisserändajatele, kasutades osaliselt ka AVE projekti tulemusi. Aluseks olev dokument oli väga mahukas ja detailne, seega arvestades sihtrühma, tuli projektipartneritel hoolega kaaluda kui palju infot dokumenti panna, nii et sisu oleks kasutajale hoomatav, samas jätmata välja olulisi teemapunkte. Dokumedi kokkupanemisel tuli meil ka arvestada, et  sisserändajad on kõik erineva kultuuritausta, kirja- ja lugemisoskusega, seega tasakaalustatud lõpptulemuse saavutamine oli väga oluline,“ selgitas Eesti projektijuht.

„Vabatahtliku töö portfoolio jaguneb kaheks osaks. Esimene osa on vabatahtlikule, et ta saaks hinnata vabatahtlikus töös kasutatud ja omandatud oskusi. Teine osa on mõeldud esitamiseks potentsiaalsele tööandjale, selles on vabatahtliku poolt kaardistatud vabatahtliku töö kohad, kestus, tegevused ja omandatud kogemused,“ tutvustas ta dokumendi sisu lähemalt.

Miks on portfoolio vajalik?

Martin Eber sõnul on uuringud näidanud et sisserändajate tööga hõivatus on väiksem kui püsielanikel ning portfoolio on täiendav võimalus näidata tulevasele tööandjale oma oskusi ning aktiivset ellusuhtumist ka varasematöökogemuse puudumiseta antud riigis.

Kas see teema on Eesti jaoks üldseaktuaalne ja vajalik? Eestis pole palju sisserändajaid, samuti ei ole tööandjad vabatahtlikest huvitatud?

„Projekti ei viidud ellu, samuti portfooliot ei ole koostatud ainult Eesti, vaid ka Taani ja Soome olusid silmas pidades. Lisaks võib öelda, et pärast projekti algust 2013. aasta sügisel, on ka Eestis sisserände teema muutunud palju aktuaalsemaks. Dokumenti võib vabalt kasutada ka vastavate riikide teise samalaadsete vabatahtliku töö kogemuse kaardistamiseks ja vajadusel ka olemasolevate abimaterjalide täiendamiseks.

Kuna portfoolio sihtrühm on nii Soomes kui Taanis suurem, piloteeriti seda põhiliselt välispartnerite –  Aalborgi (Taani) ja Kouvola (Soome) piirkondades, kus koguti portfoolio kasutajatelt tagasisidet ja viidi selle põhjal sisse muudatusi. Ühe olulise täiendusena lisati vabatahtliku enesehindamise blokki inimese pädevusi täpsustavad ja suunavad küsimused,“ selgitas Eber.

Tallinnas 29. mail 2015 toimunud projekti lõpuseminaril said projekti läbiviijad mitmelt Eesti vabatahtlike organisatsioonidelt tagasisidet – nii positiivseid kommentaare kui ka ettepanekuid selle täiendamiseks ning dokumendi kasutamiseks ka muudel elualadel.

Mõned nopped portofoolio kohta Eestis, Soomes ja Taanis antud tagasisidest:

  • portfoolio täitmise käigus toimub ka õppeprotsess, sisserändaja mõistab, miks üks või teine pädevus on meie ühiskonnas oluline, samuti saab ta tagasisidet enda kohta;
  • seda peaks eelistatavalt täitma koos abilisega (vabatahtliku töö kolleeg, sotsiaaltöötaja vms);
  • suunavatest näidetest on portfoolio täitmisel palju abi;
  • väga erineva kultuuritaustaga sisserändajad ei pruugi portfoolio ja vabatahtliku töö mõttest laiemas plaanis aru saada ka täiendavatest juhtnööridest ja selgitustest hoolimata.

Põhjused, miks peaksid sisserändajad vabatahtlikus töös kaasa lööma:

  • saab luua sotsiaalset võrgustikku;
  • see aitab kaasa CV täiendamisele;
  • annab parema aimduse ühiskonnast, kuhu on tuldud;
  • aitab tõsta ühiskonna tolerantsust sisserändajate vastu;
  • tõstab vabatahtlikus töös osaleja enesehinnangut.

MISA, Aalborgi vabatahtlike keskus ja Helsingi Ülikooli Palmenia elukestva õppe keskus on tänulikud kõigile portfoolio kasutajatele ja tagasiside andjatele!

Eberi kinnitusel lõpeb projekt ametlikult juulikuus. Portfoolio ja muud asjassepuutuvad dokumendid leiab kolme projektipartneri kodulehtedel ning kõik soovijad on teretulnud neid kasutama. MISA jätkab kindlasti omalt poolt portfoolio tutvustamist sihtrühma liikmete seas, kellega organisatsioon oma muude tegevuste kaudu kokku puutub ning samuti ollakse avatud koostööks Eesti vabatahtlikke kaasvate organisatsioonidega.

Portfoolio on saadaval nii eesti keeles, vene keeles kui ka inglise keeles.

 

Täiendav info:

Martin Eber
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
+372 659 9067
martin.eber@meis.ee

* Vabatahtlik töö on mõiste, mida igapäevaelus kasutatakse samatähenduslikuna vabatahtlikule tegevusele. Selguse huvides on siiski otstarbekam kasutada järjepidevalt terminit vabatahtlik tegevus, sest vabatahtlikuna tegutsemine ei ole kajastatud Eesti Vabariigi tööseadusandluses. Vabatahtlike Värava toimetus

Tagasi nimekirja