Vabatahtlike juhtimine

Vabatahtlike juhtimine on selliste inimeste tegevuse korraldamine ja koordineerimine, kes soovivad vabast tahtest ja tasu saamata oma aega, energiat ja oskusi organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks panustada.

Millised on vabatahtlike juhtimise etapid?

Vabatahtlike juhtimine hõlmab tööde planeerimist, vabatahtlike värbamist, koolitamist, juhendamist, motiveerimist ja tunnustamist.

  • Vabatahtlike juhtimise skeem
    Vabatahtlike juhtimise skeem

    Planeerimine on vajalike tööülesannete määratlemine, töökirjelduste koostamine, vabatahtlikelt eeldatavate teadmiste ja oskuste täpsustamine ning vabatahtlike praktilise töökorralduse läbimõtlemine.

  • Värbamine on vabatahtlike kaasamise kohta informatsiooni levitamine ja inimeste kutsumine vabatahtlikuks, huvi tundnud kandidaatidega vestlemine, nende soovide ja võimaluste väljaselgitamine ning sobivate vabatahtlike valimine.
  • Sissejuhatus ja koolitamine on uute vabatahtlik toetamine organisatsiooni tegemistesse sisseelamisel, organisatsioonis kehtivate reeglite ja põhimõtete tutvustamine, üksteise õiguste ja vastutuse läbiarutamine ja vajadusel kokkulepte kirjapanek ning vabatahtlike koolitamine.
  • Juhendamine on koos vabatahtlikuga konkreetsete eesmärkide seadmine, tegevuste elluviimine, tulemuste hindamine, vastastikku tagasiside andmine ja vajadusel tegevuste ümberkorraldamine, näiteks uute ülesannete või suurema vastutuse andmine.
  • Motiveerimine on tegevuse korraldamine selliselt, et see aitab organisatsiooni eesmärke ellu viia ning samal ajal arvestab ka vabatahtlike eesmärke, soove, võimalusi ja vajadusi.
  • Tunnustamine on vabatahtlike tänamine nende tegevuse eest.
Jäta tagasiside