Vabatahtliku sõbra märk

Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti organisatsioonides. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. Märgi saanud organisatsioonide pakutavaid vabatahtliku tegevuse võimalusi tutvustatakse Vabatahtlike Väravas.

Märki annab välja Vabaühenduste Liit koos Siseministeeriumiga.

Kuidas taotleda vabatahtliku sõbra märki?

Järgmine võimalus märki taodelda avaneb märtsis 2024. Vabatahtliku sõbra märgise arenguprogrammis osaleja täidab esmalt sooviavalduse ankeedi. Pärast kinnitust täidab vabatahtlike kaasaja küsimustiku, misjärel külastab nõustaja hetkeolukorraga tutvumiseks organisatsiooni ning vestleb töötajate ja vabatahtlikega. Analüüsi tulemusena koostab nõustaja raporti, kus antakse taotlejale tagasisidet ja soovitused vabatahtlike kaasamise edendamiseks. Ühtlasi hinnatakse raportis kriteeriumite täitmist. Kui olukorra parandamiseks vajadust ei ole, saab kohe edasi liikuda hindamise juurde.

Kui ühiselt leitakse, et nõustaja soovitused on aktuaalsed, koostab organisatsioon oma võimalusi arvesse võttes arendustegevuste plaani ning viib selle kokkulepitud aja jooksul ellu. Vabaühenduste Liit pakub organisatsioonile tuge ja nõustamist lähtuvalt vajadusel, külastades vähemalt korra ühingut uuesti ning suheldes ühinguga telefoni või veebi teel.

Pärast arendustegevuste elluviimist vaatab nõustaja tulemused üle ja nõustajate koosolekul tehakse otsus märgi väljaandmise kohta.

Vabatahtliku sõbra märgi väljaandmisel võtavad märgise väljaandja ja märgise kandja kohustuse täita mõlemapoolselt märgi kasutamise korda ja tingimusi. Märk antakse välja tähtajatult, kuid võidakse küsida organisatsioonilt kord aastas ülevaadet vabatahtlike kaasamisest, arengutest ja edasistest plaanidest. Kehtivate märkide andmebaasi ja märgi saanud organisatsiooni tutvustused avaldatakse Vabatahtlike Väravas. Märgise saanud organisatsioonid lisatakse vabatahtliku tegevuse võrgustiku listi, edastades kaasajale teemakohast infot ja võimalusel pakkudes koolitustel ja seminaridel osalemise võimalusi.

Organisatsioonilt on õigus märk ära võtta juhul, kui selgub, et vabatahtlike kaasamine ei toimu enam kokkulepitud tasemel või organisatsioon ei anna iga-aastaselt informatsiooni olukorra kohta. 

Kriteeriumid, mis peavad olema täidetud märgise väljaandmiseks

 1. Tegevuste planeerimine: kaasaja (organisatsiooni) eesmärgid ja tegevused ning vabatahtlike roll ja neile pakutavad tegevused peavad olema läbi mõeldud, sh:
 • selgus, mida ja miks tehakse;
 • tegevused on seotud missiooni ja eesmärkidega;
 • miks vabatahtlikke kaasatakse ja mida nad teha saavad.
 1. Vabatahtlike värbamine:
 • ootused vabatahtlikele – selgelt on määratletud, milliseid vabatahtlikke vajatakse;
 • vabatahtlikuks saamise protseduur ja tingimused on selged ja kättesaadavad;
 • info organisatsiooni tegevuse ja vabatahtlike kaasamise kohta on avalik ja kättesaadav;
 • infokanalite ja sõnumite valik on põhjendatud;
 • vabatahtlike soovide ja võimalustega arvestatakse.
 1. Vabatahtlike juhendamine:
 • kõigi tasandite töötajad on vabatahtlike kaasamise põhimõtetest teadlikud, kaasatud ja toetavad;
 • vabatahtlikel on kindel kontaktinimene, otsene juhendaja, kes teda vajadusel toetab, kelle poole ta saab pöörduda igapäevase töö tegemisel. Juhendajate vastutus, ülesanded on määratletud;
 • vabatahtlike juhendajaid toetatakse.
 1. Vabatahtlike töötingimused:
 • vabatahtlikke toetatakse sisseelamisel;
 • poolte õigused ja kohustused on määratletud ja fikseeritud;
 • loodud on sobivad tingimused, olemas töövahendid, vabatahtliku tegevusega seotud kulud kaetakse;
 • läbi on mõeldud hindamise alused ja meetodid, et saada ühingule tagasisidet vabatahtlike kaasamise toimimisest;
 • infovahetus kaasaja ja vabatahtlike vahel toimib.
 1. Vabatahtlike arenguvõimalused:
 • vabatahtliku arengut eesmärgistatakse ja toetatakse;
 • saadud kogemusi kirjeldatakse;
 • pakutakse võimalusel enesetäiendust.
 1. Vabatahtlike tunnustamine:
 • tunnustamine on läbimõeldud ja toimiv.
 1. Vabatahtliku ja kaasaja suhte lõpetamine toimub läbimõeldult.  

Märgise kasutamise hea tava

 •  Organisatsioon kasutab oma infokandjates ja materjalides igal võimalusel vabatahtliku sõbra märgi logo, panustades seega vabatahtliku tegevuse ühtse kuvandi tekkesse ja süvenemisse.
 • Märgise kandja avaldab üldjuhul (välja arvatud juhtudel, kui vabatahtlike värbamine ei ole mõistlik Vabatahtlike Värava kaudu näiteks vabatahtlike värbamine külaüritusele appi jne.)  vabatahtliku tegevuse kuulutused Vabatahtlike Väravas.
 • Organisatsioon hoiab nõustamise käigus saavutatud taset. Juhul kui vabatahtlike kaasamise kvaliteedis tekivad sisulised muutused, teavitatakse märgise andjat.
 • Kord aastas vastab märgise saaja märgise andja saadetud organisatsiooni vabatahtlike kaasamise ülevaatlikule küsimustikule. Märgise andja teeb lähtuvalt tagasisidest ettepanekuid tegevuste täiendamiseks, ühtlasi arvestab tagasisidet oma edasiste tegevuste planeerimisel.
 • Märgise väljaandja tutvustab märgise kandjat Vabatahtliku Väravas ja võimalusel ka muude kanalite kaudu.
 • Märgise väljaandja hoiab märgise saajat regulaarselt (vähemalt kord kuus) kursis vabatahtliku tegevuse uudiste, projektide, koolitustega.
 • Märgise kandjad tutvustavad võimalusel uutele märgise taotlejatele oma kogemusi vabatahtlike kaasamisel.

Rohkem infot

Lauri Luide
lauri@heakodanik.ee
+372 56220086
www.heakodanik.ee

Jäta tagasiside