Vabatahtliku tegevuse hea tava

Mina, vabatahtlike kaasaja vabaühenduses

ENNE VABATAHTLIKE KAASAMIST

Kogun infot vabatahtliku tegevuse korraldamise kohta.

 • Tutvun vabatahtlike juhtimist puudutava info ja seadusandlusega.
 • Osalen vabatahtlike juhtimise koolitusel.

Määratlen oma vajadused.

 • Mõtlen läbi, mis on minu tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda.
 • Pean silmas, et kõiki töid ei saa vabatahtlikule tegevusele üles ehitada.
 • Mõtlen läbi vabatahtlike ülesanded, tegevuse kestvuse ja kulud.

 Kavandan vabatahtlike leidmise, hoidmise ja tunnustamise.

 • Mõtlen läbi, kuidas viia omavahel kokku sobivad tegevused ja sobivad vabatahtlikud.
 • Kaalun vabatahtlike kaasamisega seotud riske ja nende ennetamise viise.
 • Vajadusel kontrollin vabatahtlike tausta, vabatahtlikke sellest eelnevalt informeerides.
 • Valmistan ette vabatahtliku tegevusekirjeldused, lepingud ja muud materjalid.
 • Mõtlen läbi, millised on minu võimalused vabatahtlike tunnustamiseks.

 VABATAHTLIKE TEGUTSEMISE AJAL

Lepin vabatahtlikega kokku nende tegevuse sisu, kestvuse, tulemuse, kulude hüvitamise ja tegevuse lõpetamise.

 • Lähtun oma vabaühenduse missioonist ja vajadustest ning samal ajal kuulan ära vabatahtlike soovid ja ettepanekud.
 • Lepin selgelt kokku vabatahtlike vastutusala ja ülesanded. Mitmetimõistmise vähendamiseks teen seda kirjalikult.
 • Jagan infot vabatahtlike tegevusega seotud kulude hüvitamise kohta.

 Tagan parimad võimalikud tingimused vabatahtlike tegevuseks.

 • Hoolitsen selle eest, et tegevus oleks turvaline, tervist mitte kahjustav ja seaduslik.
 • Määran kontaktisiku, kes vabatahtlikud vastu võtab ja neid juhendab.

 Hoian vabatahtlike tegevusel pidevalt silma peal ning olen valmis muudatusteks, et koostöö paremini toimiks.

 • Informeerin vabatahtlikke nende tegevust puudutavatest olulistest asjadest.
 • Kaasan vabatahtlikke neid puudutavate otsuste tegemisse.
 • Annan vabatahtlikele tagasisidet ning küsin seda ka neilt.

VABATAHTLIKE KAASAMISE JÄREL

Tunnustan vabatahtlike panust.

 • Pakun vabatahtlikele nende kogemust tõendavat soovituskirja või vabatahtliku passi.
 • Korraldan vabatahtlikele tänuürituse.

Analüüsin oma kogemust vabatahtliku tegevuse korraldamisel.

 • Mõtlen läbi õnnestumised ja puudujäägid.
 • Võrdlen saavutatut kavandatuga ja mõtlen läbi, kuivõrd ning miks soovitud tulemusteni jõuti.

Soodustan vabatahtlikust tegevusest saadud kogemuse ning loodud väärtuse laiemat teadvustamist.

 • Kajastan vabatahtlike panust kohalikus või üleriigilises meedias, näiteks kirjutan artikli.
 • Märgin vabatahtlike panuse ära projektide aruannetes.
 • Toon vabatahtlike panuse esile majandusaasta aruandes.
 • Osalen vabatahtliku tegevuse arendamisega seotud aruteludes, uuringutes, küsitlustes ja mujal.
Jäta tagasiside