Otsi kodulehelt
Sulge otsing
Tagasi nimekirja

Vabatahtliku tegevuse võrgustiku koostöökokkulepe on sõlmitud

35 vabatahtliku tegevuse võrgustikku kuuluvat vabaühendust ja avaliku sektori asutust kirjutasid 23. novembril siseministeeriumis alla koostöökokkuleppele. Koostöökokkuleppega on võimalik liituda ka edaspidi, seega tutvu meie tegemistega ning anna endast julgelt märku. 

Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku KOOSTÖÖKOKKULEPE aastani 2020

VISIOON ehk MEIE LÄHTEKOHT

???????????????????????????????Vabatahtlik tegevus on ühiskonnas au sees ja kujunenud paljude jaoks elustiiliks.     

MISSIOON ehk MEIE TEGEVUSE SIHT

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik toob kokku ja ühendab vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone, et kujundada vabatahtlikku tegevust toetavat keskkonda.

ME VÄÄRTUSTAME

Koostööd vabatahtliku tegevuse edendamisel teeme koostööd eri valdkondade esindajate ja kõigi koostööd soovivate partneritega.

Avatustoleme avatud kõikidele huvilistele.

Tegusust – teeme ise! Muudame maailma paremaks oma tegudega.

Uuenduslikkust  –  käime ajaga kaasas, oleme avatud uutele ideedele ja ühistele väljakutsetele.

Suhteid – väärtustame võrgustikus osalevate ühenduste ja nende esindajate omavahelisi suhteid ning sellest tekkivat sünergiat.                                                                                

MEIE EESMÄRGID JA TEGEMISED

Ühendused töötavad üha tõhusamalt, sest on läbi mõelnud, kuidas vabatahtlikke kaasata ja nende tööd korraldada. Kasutatakse vabatahtliku tegevuse head tava.

  • Kogemuste vahetamine võrgustikus, toimivate kaasamismudelite jagamine.
  • Ühiste algatuste ellukutsumine.
  • Vabatahtlike ja nende kaasajate tunnustamine ja nõustamine.
  • Võrgustiku kommunikatsiooniplaani elluviimine.

Vabatahtlikus tegevuses osalemine on levinud ning püsivabatahtlike arv organisatsioonides suurenenud.[1]

  • Vabatahtlike platvormide loomine ja arendamine arvestades juba olemasolevaid algatusi ja rakendusi
  • Laiendada muukeelsete vabatahtlike ringi (mh on Vabatahtlike Värav kättesaadav inglise ja vene keeles).
  • Vabatahtliku tegevuse populariseerimine ja tutvustamine.
  • Vabatahtliku valdkonna probleemide märkamine ja nende lahendamine, koostöö era-, avaliku ja kolmanda sektori esindajatega.
  • Sidemete loomine ettevõtete esindusühendustega, et julgustada ettevõtte juhte toetama töötajate vabatahtlikku tegevust vabaühendustes.
  • Tutvustada vabatahtliku tegevuse võimalusi lasteaedadest ülikoolideni.

 

MEIE TÖÖKORRALDUS

Võrgustiku liikmeskond, rollid ja vastutus

Võrgustiku liikmete roll on tõstatada valdkonnale olulisi teemasid ja panustada nende lahendamisse, algatades ning juhtides ühistegevust või selles osaledes . Iga võrgustiku liige panustab oma võimaluste ja vajaduste piires.

Võrgustiku liikmed kogunevad aastas vähemalt kahel korral, ülejäänud ajal toimub töö teemarühmades, mis võimaldab igal liikmel osaleda just teda huvitavas ja talle olulises teemas kas eestvedaja, eestkõneleja, osaleja või elluviijana. Lisaks vahetakse infot võrgustiku listi kaudu.

Võrgustik on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad panustada vabatahtliku tegevuse arendamisse Eestis. Lisaks ühendustele ootame osalema ka avaliku sektori ja ettevõtete esindajaid.

Teemarühmad

Võrgustiku liikmed moodustavad vajaduse korral teemarühmi, kus olulisi küsimusi arutada, lahendusi otsida ja neid ellu viia. Hetkel toimivad kommunikatsiooni, kitsaskohtade, sponsorluse, vabatahtlike hoidmise ning vabatahtlike tunnustamise teemarühm. Rühmi moodustatakse ning nende tegevus lõpetatakse vastavalt vajadusele. Teemarühma liikmed valivad ise endi seast eestvedaja ja lepivad kokku töökorra.

MEIE TÖÖKULTUUR

Iga liige võib võrgustikus vabalt väljendada oma seisukohti ja teha ettepanekuid,  kõik arvamused on aktsepteeritud.

Meile on tähtis üksteise toetamine ning vastastikune abistamine nii organisatsiooni kui üksikisikuna.

Iga organisatsioon ja selle esindaja panustab vastavalt oma võimalustele.  Võrgustiku liikmetel on vabadus osaleda või mitte osaleda võrgustiku tegevustes.

Kui organisatsioon või selle esindaja võtab  endale kohustuse, siis ta selle ka täidab, küsides vajaduse korral abi või andes aegsasti teada, kui ei saa lubatut lõpule viia. Sellisel juhul püütakse leida endale asendaja.

Me usaldame üksteist. Võrgustiku nimel esinema minnes ning seisukohti võttes antakse sellest kõigepealt teada kõigile liikmetele.

Me väärtustame koosoldud aega ja austame igaühe isiklikku aega. Kui oled siin, siis oled siin, kui lepime ajas kokku, siis peame sellest kinni. Me oleme päriselt kohal, kui kohale tuleme.

VÕRGUSTIKU JUHTIMINE

Võrgustik tegutseb mitteformaalsena, eestvedajaks on selleks valitud vabatahtliku tegevuse strateegiline partner. Strateegilise partneri ülesanne on võrgustiku töö koordineerimine ja teavitustöö korraldamine.[2]

Võrgustiku tegevuskava ja teemad lepitakse kokku liikmete kokkusaamistel.

Võrgustiku eestkõnelejad lepitakse kokku jooksvalt, lähtudes ühiste teemade kommunikatsioonikavast ning vastavalt valdkonnale.

VÕRGUSTIKU FINANTSEERIMINE

Võrgustiku koordineerimis-, teavitus-  ja aastas vähemalt kahe kokkusaamise kulud arvestab strateegiline partner valdkonnna eelarvest. Tegevuste elluviimiseks algatatakse eraldi projekte.  Võrgustiku liikmed on valmis panustama oma ressursse võrgustiku ühisettevõtmistel (nt esindaja kulude katmisel ühiskoolitusel omapoolse osamaksuga majutuskulude katteks).

[1] Praxise vabatahtliku tegevuse uuringust selgub, 2012. aastal osales vabatahtlikus tegevuses 31 % ning püsivabatahtlikena 6 % elanikkonnast. Võrgustiku eesmärk on 2018. aastaks jõuda elanikkonna 41 % kaasatuseni ning suurendada püsivabatahtlike arvu 10 protsendini. Kordusuuring viiakse läbi  aastal 2017.

[2] Aastail 2015-2018 on vabatahtliku valdkonna strateegiliseks partneriks Eesti Külaliikumine Kodukant.

Koostöökokkulepe sündis projekti “Vabatahtlike kaasajad koovad võrku” raames. Rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Tagasi nimekirja